विद्यालय निरीक्षण

//विद्यालय निरीक्षण

शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उप समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पद को लिखित परीक्षा मिति सरेको सूचना

शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उप समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पद को लिखित परीक्षा मिति सरेको सूचना

विद्यालय निरिक्षण पाठ्यक्रम

विद्यालय निरिक्षण प्रथम पत्र पाठ्यक्रम https://www.hamroclass.com/wp-content/uploads/2017/02/Bini-First-Paper-Syllabus.pdf विद्यालय निरिक्षण द्वितीय पत्र पाठ्यक्रम https://www.hamroclass.com/wp-content/uploads/2017/02/Bini-Second-Paper-Syllabus.pdf

By | February 8th, 2017|विद्यालय निरीक्षण|Comments Off on विद्यालय निरिक्षण पाठ्यक्रम