Results

/Results

अप्राविधिक तर्फको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा १६६८३-१६६८९/०७३-७४

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६६८३-१६६८९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी)

By | February 23rd, 2017|Loksewa, Results|0 Comments

निम्न माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नेपाली विषयको लिखित नतिजा तथा अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना

निम्न माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको गणित, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा र कम्प्युटर विज्ञान विषयको लिखित नतिजा तथा अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना