शिक्षक सेवा

/शिक्षक सेवा

निम्न माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नेपाली विषयको लिखित नतिजा तथा अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना

निम्न माध्यमिक तहको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको गणित, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत भाषा र कम्प्युटर विज्ञान विषयको लिखित नतिजा तथा अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना